ІНФОРМАЦІЯ

ДОВІДНИК СКОРОЧЕНЬ

Скорочення та абревіатури, термінологія та деякі визначення використані на сайті

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТОВУВАНИХ СКОРОЧЕНЬ

БМІ - біомедична інженерія

БМІТЕ - біомедична інженерія та теоретична електротехніка

ГЕР - голова експертної групи

ДБТУ - Державний біотехнологічний університет

ЕГ - експертна група

ЕКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система 

ЗВО - заклад вищої освіти

ЄПВО - Європейський простір вищої освіти

ЕРБМІЕ - Електромеханіка, робототехніка, біомедична інженерія та електротехніка

ІКІК - Інститут проблем кріобіології і кріомедицини

НА - національне агентство

НАНУ - Національна академія наук України

НКР5 - національна рамка кваліфікацій

ННІЕКТ - навчально-науковий інститут енергетики та комп'ютерних технологій

НПП - науково-педагогічні працівники

ОНП - освітньо-наукова програма

ОПП - освітньо-професійна програма

РВО - рівень вищої освіти

СО - самооцінювання

ФЕРКТ - факультет енергетики, робототехніки та комп'ютерних технологій

ХНТУСГ - Харківський національний технічний університет сільського господарства

ХНУРЕ - Харківський національний університет радіоелектроніки