НАВЧАННЯ / БАКАЛАВР / МОНІТОРИНГ

ОПИТУВАННЯ

Це метод збору соціологічної інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього або опосередкованого спілкування того хто опитує з респондентом. Основними видами опитування є анкетування й інтерв’ювання. Анкетування – метод отримання інформації шляхом письмових відповідей респондентів на систему стандартизованих запитань попередньо підготовлених бланків (анкет). Інтерв’ю – це бесіда, вибудована за певним планом через безпосередній контакт інтерв’юера з респондентом з обов’язковою фіксацією відповідей.

МЕТА ОПИТУВАННЯ

Метою опитування є отримання об’єктивної інформації щодо очікувань та задоволення стейкхолдерів якістю освіти та станом освітнього процесу в Університеті, забезпечення зворотного зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу та розробка пропозицій щодо його удосконалення. 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ОПИТУВАННЯ