НАВЧАННЯ > БАКАЛАВР

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

Освітньо-професійні програми "Біомедична інженерія"

Освітньо-професійна програма (ОПП) – система освітніх компонентів на першому рівні вищої освіти (РВО) в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їхнього вивчення, кількість кредитів ЄСКТ, потрібних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), які повинен опанувати здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

На сторінці "Аналітика" представлено огляд освітніх програм з біомедичної інженерії інших світових, европейських та вітчизняних ЗВО і підкреслено особливість освітньо-професійної програми "Біомедична інженерія" ДБТУ.

Освітньо-професійні програми спеціальності 163 "Біомедична інженерія" відповідно до років введення в дію:

🗎 2024 проєкт

🗎 2023 актуальна

🗎 2022

🗎 2021

🗎 2020

🗎 2019

🗎 2018

НАВЧАННЯ > БАКАЛАВР > ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ↓ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ^ СПОЧАТКУ